Metropolitarny Związek Komunikacji Zatoki Gdańskiej wydał raport dotyczący Preferencji i zachowań komunikacyjnych mieszkańców gminy Kosakowo. Z przeprowadzonych badań wynika, że nieco ponad 18% mieszkańców korzysta z komunikacji publicznej, a wprowadzone w ubiegłym roku zmiany są pozytywnie postrzegane przez respondentów. 

Przeprowadzone w drugiej połowie 2023 roku zmiany takie jak: zwiększenie częstotliwości kursów linii 105, wprowadzenie dodatkowej linii 135 oraz zmiana rozkładu autobusu 165 mieszkańcy ocenili bardzo wysoko. Badania w gminie Kosakowo przeprowadzono jesienią 2023 r. metodą wywiadu bezpośredniego standaryzowanego kwestionariuszowego. Badania zrealizowano na próbie osób w wieku 16-75 lat mieszkających w gminie Kosakowo.

Najważniejsze wyniki przeprowadzonego badania:

Ogólne

1. Udział gospodarstw domowych z samochodem w gminie Kosakowo wyniósł 90,1%. Na jedno gospodarstwo domowe przypada 1,51 samochodu. Czterema najważniejszymi przyczynami wyboru samochodu w podróżach są: krótszy czas podróży samochodem – 14,2% respondentów, brak konieczności oczekiwania – 12,9% i brak konieczności dojścia do i z przystanku do miejsca docelowego – 12,3%.

2. Trzema najważniejszymi przyczynami korzystania z roweru w podróżach są w kolejności: przyjemność, zdrowie i krótszy czas podróży rowerem.

3. 73,4% pracujących mieszkańców gminy Kosakowo dojeżdża do miejsca pracy, co stanowi 49,5% ogółu mieszkańców miasta. 4,1% pracujących mieszkańców gminy Kosakowo dociera do miejsca pracy dochodząc pieszo na odległość powyżej 0,5 km. Około 22,54% pracuje w miejscu zamieszkania.

4. Dominującymi kierunkami dojazdów mieszkańców gminy Kosakowo do miejsca pracy są w kolejności: Gdynia i Rumia. Średni czas dojazdu do miejsca pracy samochodem wynosi 23 min, natomiast transportem publicznym 52 min. Głównymi kierunkami dojazdów do miejsca nauki są w kolejności: Gdynia, Gdańsk i Rumia. Przeciętny czas dojazdu do miejsca nauki mieszkańców gminy Kosakowo samochodem wynosi 29 min, natomiast trans-portem publicznym 60 min.

5. Czas dotarcia 50,9% mieszkańców na przystanek transportu publicznego nie przekracza 5 min. 95,2% mieszkańców gminy uważa czas dotarcia na przystanek za „do przyjęcia”.

6. 66,9% mieszkańców gminy Kosakowo w wieku 16-75 lat realizuje podróże w dniu powszednim. Dominują podróże związane z domem (46,5%), który jest najczęstszym początkiem lub celem podróży. Podróże do pracy zrealizowało 28,4% mieszkańców gminy, 9,8% podróżowało w celu realizacji zakupów, 3,6% spraw osobistych, a 3,4% stanowiły podróże do miejsc nauki.

7. Średnia dzienna liczba podróży realizowanych w dniu powszednim przez mieszkańców gminy Kosakowo wynosi 1,53. Mężczyźni realizują przeciętnie dziennie 1,51 podróży, kobiety 1,56.

Transport publiczny

8. Struktura podróży wg sposobu przemieszczania się w dniu powszednim, określona na podstawie tzw. fotografii dnia wykazuje, że dominującym środkiem transportu jest samochód – 67,9% mieszkańców. Z transportu publicznego korzysta 18,4% mieszkańców. 6,4% realizuje podróże piesze pow. 0,5 km, a 0,7% rowerem.

9. Największy odsetek mieszkańców gminy Kosakowo oczekuje możliwości zajęcia miejsca stojącego w pojeździe w nieuciążliwych warunkach (31,9%). Niewiele mniej (29,9%) oczekuje możliwości zajęcia przeważnie miejsca siedzącego. Tylko 10,3% dopuszcza jazdę w warunkach zatłoczenia.

10. 57,3% mieszkańców gminy Kosakowo preferuje połączenia bezpośrednie o częstotliwości co 15 min, nad połączeniami z przesiadkami o częstotliwości (co 10 min) – 24,9% zwolenników takich połączeń.

11. Najważniejszym atrybutem transportu publicznego dla mieszkańców Kosakowa jest częstotliwość. Trzema kolejnymi postulatami są: bezpośredniość, dostępność oraz punktualność.

12. Średnia ocena transportu publicznego w Kosakowa wyniosła w skali ocen od 2 (najniższa) do 5 (najwyższa) – 3,93.

13. Zmianę trasy linii 105 bardzo dobrze i dobrze oceniło 91,5% respondentów.

14. Zmianę trasy linii 165 bardzo dobrze i dobrze oceniło 97,5% respondentów.

15. Uruchomienie linii 135 oceniło 31,7% respondentów, w tym 97,4% oceniło jej wprowadzenie i funkcjonowanie bardzo dobrze i dobrze.

Zachęcamy do zapoznania się z pełną treścią przeprowadzonych badań: Preferencje i zachowania komunikacyjne mieszkańców gminy Kosakowo