Podczas XCVII sesji Rady Gminy Kosakowo, która odbyła się we wtorek 27 czerwca br., uchwałą nr XCVII/692/2023 został przyjęty Program rozwoju tras rowerowych w gminie Kosakowo. Opracowany dokument zakłada stworzenie docelowego systemu tras rowerowych z uwzględnieniem istniejącej infrastruktury oraz planowanych zmian w układzie transportowym gminy. W ramach projektu wykonana została pełna inwentaryzacja istniejącego systemu tras rowerowych oraz zarekomendowano odcinki możliwe do wprowadzenia z perspektywy układu transportowego gminy.

Celem programu rozwoju sieci tras rowerowych na terenie gminy Kosakowo jest przedstawienie uwarunkowań, możliwości, kierunków rozwoju bezpiecznej i zgodnej z przepisami prawa, dobrymi praktykami w oparciu o standardy polskie oraz międzynarodowe infrastruktury rowerowej w najbliższej perspektywie, która będzie służyć zarówno mieszkańcom gminy Kosakowo jak i turystom. Przyjęty przez Radę Gminy Kosakowo dokument zawiera zestaw wykonanych, w trakcie realizacji oraz planowanych działań rozwijających infrastrukturę rowerową gminy, jak również kwestii promujących jazdę na rowerze w codziennym transporcie miejskim.

W jego ramach przygotowano także plan docelowego układu dróg rowerowych w gminie Kosakowo. Realizacja celów i priorytetów dokumentu odbywać się będzie zgodnie z wizją: gmina Kosakowo miejscem atrakcyjnym, bezpiecznym i dostępnym dla komunikacji rowerowej.

– Przedmiotem opracowania jest przedstawienie problematyki rozwoju transportu rowerowego w gminie Kosakowo z uwzględnieniem specyfiki położenia poszczególnej trasy i celu transportowego, jaki ma ona spełnić. Niezbędna jest zmiana podejścia do ruchu rowerowego – z formy rekreacyjnego stylu życia społeczeństwa „zakorkowanych ulic pełnych spalin” na proekologiczne zachowania komunikacyjne będące koniecznością w nadchodzących latach. Dlatego tak ważne jest, aby dążyć do budowy nowych dróg rowerowych oraz popularyzacji idei wprowadzenia rowerzystów z poboczy ulic na dedykowane im bezpieczne i komfortowe trasy rowerowe – mówi wójt gminy Kosakowo Marcin Majek. 

Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.