W czwartek, 29 czerwca odbyło się spotkanie rodziców dzieci uczęszczających do szkoły podstawowej w Pogórzu oraz dyrekcji z wójtem gminy Kosakowo, zastępcą oraz radnymi z przewodniczącym Andrzejem Śliwińskim na czele. Zostały przedstawione propozycje długo-, średnio- oraz krótkoterminowe, które w pełnej perspektywie mają rozwiązać problemy z organizacją edukacji dzieci, z którymi boryka się gmina Kosakowo. 

Spotkanie odbyło się w Szkole Podstawowej im. kontradmirała Xawerego Czernickiego w Pogórzu. Rodziców reprezentowała w rozmowach grupa 8 osób – delegatów poszczególnych klas wybranych do rady rodziców z jej przewodniczącą Agnieszką Kunath. Wójt gminy Kosakowo zaprosił rodziców do długofalowej dyskusji i wypracowywania w grupie roboczej satysfakcjonujących wszystkie strony rozwiązań. Wczorajsze spotkanie było pierwszym, w tym gronie odbywać się będą kolejne, najbliższe zaplanowane zostało na czwartek, 13 lipca br. Do tego czasu pracownicy Urzędu Gminy Kosakowo przeanalizują wszelkie kwestie dotyczące poruszonych wczoraj zagadnień i aspekty z nimi związane. Co 2 tygodnie przedstawiciele rodziców na bieżąco będą mogli razem z dyrekcją szkoły i włodarzami brać udział w intensywnych działaniach na rzecz zapewnienia dzieciom najlepszych możliwych w danej sytuacji warunków do nauki, a nauczycielom zapewnić odpowiednie warunki pracy.

Podczas dwugodzinnej rozmowy wójt gminy Kosakowo omówił z rodzicami propozycje rozwiązań problemów oświatowych. Co ważne, wszystkie z nich są już w fazie realizacji i choć na różnym etapie zaawansowania, będą realizowane wielotorowo i równocześnie. Nie są alternatywą, tylko zadaniami do wdrożenia.

Rozwiązanie krótkoterminowe:

Prowadzone od długiego czasu rozmowy z włodarzami sąsiedniej Gdyni zapewniły o możliwości wykorzystania przez co najmniej cały kolejny rok szkolny na rzecz uczniów z gminy Kosakowo 16 sal lekcyjnych w kilku pobliskich budynkach oświatowych: Szkole Podstawowej nr 43 (ul. Porębskiego), nr 28 (ul. Zielona), nr 40 (ul. Rozewska) oraz oddzielne skrzydło do dyspozycji dzieci i kadry w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 2 (ul. Płk. Dąbka). To propozycja rozwiązania, które jest analizowane pod kątem najlepszej dla dzieci i kadry nauczycieli opcji. W ciągu najbliższych dni zostaną podjęte decyzje, z których placówek i sal gmina Kosakowo będzie chciała skorzystać. Muszą one zapewnić najlepsze warunki, dostępność pomocy psychologiczno-pedagogicznej, świetlicy, stołówki, sali gimnastycznej, godzin dostępności nauczycieli, biblioteki czy innych niezbędnych w procesie edukacyjnym elementów. Takie rozwiązanie zakłada dowożenie dzieci dedykowanymi autobusami szkolnymi, które będą je odbierać ze szkoły w Pogórzu i odwozić z powrotem do placówki po skończonych zajęciach. Dziś odbywają się wizytacje tych placówek oraz wszelkie czynności weryfikujące proponowane rozwiązanie. W tym miejscu chcielibyśmy podziękować władzom miasta Gdynia za otwartość w rozmowach oraz okazane wsparcie.

Rozwiązanie średnioterminowe:

Szkoła modułowa, która w połączeniu z budynkiem obecnej szkoły w Pogórzu miałaby zapewnić dodatkowe 8 sal lekcyjnych, może najwcześniej stanąć na terenie szkoły na przełomie 2023/2024 roku. W zależności od wielu czynników realny jest również termin wiosny 2024 r. To pomieszczenia zapewniające dzieciom pełen komfort nauki, rozwiązanie służące w wielu miejscach w Polsce i na świecie. Dodatkowe pomieszczenia modułowe będą pod względem BHP i wymogów sanitarnych w pełni przygotowane do przyjęcia dzieci. Na sesji rady gminy w dniu 27 czerwca br. zostały dokonane zmiany w budżecie gminy na pokrycie kosztów związanych z realizacją tego rozwiązania, obecnie trwają prace projektowe.

Rozwiązanie długoterminowe:

W maju br. gmina Kosakowo zakupiła grunt w Pogórzu przy ul. Wiejskiej o powierzchni ponad 1,8 ha, na którym w ciągu 4-5 lat stanie nowa, piąta szkoła podstawowa w gminie Kosakowo. Jednocześnie rozmawiano o analizowanych przez urząd gminy rozbudowach szkół w Dębogórzu, Kosakowie i Mostach. Wójt zapewnił również zebranych o toczących się pracach nad programem rozwoju sieci szkół w gminie Kosakowo, który zostanie przedstawiony Radzie Gminy Kosakowo w 4. kwartale br.

Dziękujemy wszystkim rodzicom i zaangażowanym w sprawy oświatowe w gminie Kosakowo osobom, a w szczególny sposób tym, które w sposób merytoryczny i dążący do poszukiwania optymalnych rozwiązań poświęcili swój czas na wczorajszym spotkaniu, prowadząc rzeczową dyskusję. Rodzicie ze strony wójta usłyszeli również ważne słowa o tym, że poszczególne działania w omawianym zakresie mogły ze strony kosakowskiego samorządu zostać podjęte szybciej bądź w sposób odmienny od wybranego. Jesteśmy przekonani, że efektem prowadzonych rozmów i współpracy kosakowskiego samorządu z ww. gronem staną się rozwiązania, które zapewnią dzieciom z gminy Kosakowo naukę w najlepszych dla nich warunkach. Jesteśmy bowiem wszyscy zgodni, że na nie zasługują, nie tylko na poziomie edukacji w szkole podstawowej, ale również przedszkola i być może w przyszłości również szkoły ponadpodstawowej.