Znajdujący się pomiędzy Mechelinkami i Rewą Rezerwat przyrody Mechelińskie Łąki mający szczególne znaczenie ze względu na swoją wartość przyrodniczą i ekologiczną doczekał się niezbędnej ochrony. Został utworzony w 2000 roku zarządzeniem Wojewody Pomorskiego na terenie Nadmorskiego Parku Krajobrazowego w celu ochrony nadmorskich słonych łąk szuwarów, wydm oraz ostoi ptaków morskich, zachowania miejsc lęgowych i bytowania cennych gatunków ptaków wodnych i błotnych, zbiorowisk szuwarowych i łąkowych oraz specyficznych siedlisk halofilnych i typowych dla nich warunków wodnych.

Po 23 latach od jego utworzenia powstała inwestycja, która ma jeszcze lepiej ten niezwykle cenny teren chronić. Przez ostatnie miesiące powstawała, a dziś została odebrana ścieżka edukacyjna wraz z wydzielonym miejscem rekreacyjnym tj. kładką i wieżą widokową. Warto podkreślić, że teren rezerwatu biegnie aż do brzegu morskiego, czyli swoim zasięgiem obejmuje również plażę. Zgodnie z prawem (art. 15 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody) w rezerwatach przyrody zabrania się m in.: ruchu pieszego czy rowerowego, jazdy konnej z wyjątkiem wyznaczonych szlaków, a także wprowadzania psów na obszary objęte ochroną. Niestety z uwagi na brak odpowiedniej infrastruktury chroniącej ten teren, pomimo znaków informujących o przebywaniu na terenie rezerwatu przyciągnięci urokiem tego miejsca ludzie nie respektowali tego, przyczyniając się do dewastacji tych wyjątkowych i cennych ekologicznie terenów.

To co wszystkich najbardziej cieszy, to to że po ponad dwudziestu latach istnienia Rezerwatu Mechelińskie Łąki w końcu udało się w sposób formalny i techniczny ukierunkować ruch pieszy. Zdajemy sobie oczywiście sprawę, że kwestia wygrodzenia plaży może budzić kontrowersje. Jeżeli w gminie Kosakowo istnieje rezerwat przyrody, który jest jedną z najwyższych form ochrony środowiska, wyższą są tylko parki narodowe, to znaczy, że na tym terenie istnieją formy środowiskowe, które należy bezwzględnie chronić. Plaża leży w granicach rezerwatu i wytyczenie ruchu pieszego po ścieżce dydaktycznej jest działaniem z korzyścią dla środowiska, ale jednocześnie z dużą korzyścią dla wszystkich mieszkańców i turystów, którzy mogą w pełni legalnie i w sposób uporządkowany przejść się brzegiem morza, przejść się rezerwatem, podziwiać wspaniałe uroki gminy Kosakowo – powiedział wójt gminy Kosakowo Marcin Majek.

Realizacja inwestycji stanowi szansę na ochronę tego terenu w sposób, której od wielu lat niezwykle potrzebuje. Mieszkańcy gminy i turyści nieświadomi szkód jemu wyrządzanych spacerowali po terenie rezerwatu na prawie jego całym obszarze, głównie po wydmach i plażą wzdłuż brzegu. Utworzenie szlaku i umożliwienie przejścia po drewnianej, estetycznej kładce nadal będzie stanowiło niezwykle atrakcyjny czas spędzony w niezwykle urokliwych miejscach gminy Kosakowo przy zachowaniu ich walorów bez szkody dla tutejszej unikatowej flory i fauny. Kładka ułatwi również spacer przez rezerwat rodzicom z dziećmi w wózkach.

Od wielu lat gmina Kosakowo dążyła do stworzenia planu ochrony rezerwatu uzgodnionego m.in. z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska. Na mocy zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku z dnia 30 lipca 2020 r. udostępniony szlak przebiega śladem istniejącej ścieżki biegnącej po zachodniej stronie wału wydmy białej pomiędzy Rewą i Mechelinkami. Ochrona rezerwatu ma ogromne znaczenie dla zachowania różnorodności biologicznej, utrzymywania ekologicznej równowagi. Jest to kluczowy krok w ochronie dzikiej przyrody i zrównoważonego rozwoju środowisk naturalnych.

Długość ścieżki to ok. 1,7 km. W miejscach przecięcia się szlaku z rowami melioracyjnymi i ciekami wodnymi wybudowane zostały drewniane kładki. Na terenie otuliny rezerwatu powstała również drewniana kładka o długości ok. 280 m, na terenie której zainstalowane zostało oświetlenie solarne, mała architektura (drewniane ławki, kosze na odpady) oraz 6-metrowa wieża widokowa. Inwestycja objęła również instalację tablic informacyjnych o rezerwacie, tablic edukacyjnych w wersji zarówno dla dorosłych jak i dla dzieci oraz wygrodzenie plaży na terenie rezerwatu.

Główne cele zrealizowanego przedsięwzięcia to przede wszystkim ochrona rezerwatu Mechelińskie Łąki przed postępującą antropopresją. Szczególnie istotne jest zachowanie warunków umożliwiających korzystanie z terenu rezerwatu ptakom związanym ze środowiskiem morskim i przybrzeżnym w celu odpoczynku, żerowania i lęgowym – jest to cel nadrzędny. Ważna jest również edukacja ekologiczna w zakresie tworzenia i funkcjonowania form ochrony przyrody, rodzajów cennych siedlisk oraz chronionych gatunków roślin i zwierząt, jak również zagrożeń dla tych elementów i konsekwencji oddziaływania człowieka na środowisko. Nie można pominąć także wykorzystania walorów przyrodniczych i krajobrazowych wraz z wprowadzeniem funkcji rekreacyjnej i zwiększenie potencjału rekreacyjnego danego miejsca z naciskiem na świadome korzystanie z cennych przyrodniczo obszarów.

Dla ograniczenia antropopresji konieczne było ukierunkowanie ruchu turystycznego oraz wykluczenie z penetracji tych obszarów w rezerwacie, które nie są udostępnione do zwiedzania, przede wszystkim wydm i plaży. Ukierunkowaniu ruchu będzie służyła powstała infrastruktura: ścieżka edukacyjna przebiegająca po wydeptanym śladzie na całej długości rezerwatu ograniczona barierami oraz płotki ograniczające wstęp na plażę, która również znajduje się na terenie rezerwatu. Bariery są wyposażone w tablice informujące o walorach przyrodniczych rezerwatu oraz zasadach ochrony tego obszaru.

Inwestycja została zrealizowana w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 11 Środowisko, Działania 11.4 Ochrona różnorodności biologicznej współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Przypomnijmy, iż 4 października br. w Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku odbyły się regionalne obchody Światowego Dnia Turystyki, podczas których wręczono nagrody i wyróżnienia za zasługi dla rozwoju turystyki oraz debatowano na temat kondycji pomorskiej turystyki. Z rąk marszałka województwa pomorskiego Mieczysława Struka nagrodę główną za zasługi dla rozwoju turystyki w naszym regionie, w kategorii zielona turystyka, za ścieżkę dydaktyczną w rezerwacie Mechelińskie Łąki odebrał wójt gminy Kosakowo Marcin Majek.