Szanowni Mieszkańcy Gminy Kosakowo

W odpowiedzi na pismo, w którym wyrażają Państwo swoją opinię na temat podejmowanych przeze mnie decyzji skierowanych do mieszkańców, w tym uczniów gminnych szkół podstawowych uprzejmie wyjaśniam, że okres pandemii okazał się niemiłą niespodzianką dla wszystkich. W Dzienniku Ustaw zostało opublikowane „Rozporządzenie ministra zdrowia w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego”. Od 14 marca 2020 r. do odwołania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej ogłoszono stan zagrożenia epidemicznego w związku z zakażeniami koronawirusem SARS-CoV-2. Choć koronawirusem można się zarazić drogą kropelkową, a woda pitna nie stanowi zagrożenia, to im bliższy kontakt między poszczególnymi osobami, tym większe ryzyko zakażenia. Pobyt na basenie to łatwa droga do rozprzestrzeniania wirusa SARS-CoV-2, bo w takim miejscu nikt nie jest w stanie używać maseczek. Jako Wójt, a jednocześnie urzędnik samorządowy jestem zobowiązany do przestrzegania prawa i jego respektowania. W dniu dzisiejszym, obserwując sytuację epidemiczną w kraju jestem przekonany, że podjęta przeze mnie decyzja była jak najbardziej słuszna. Dobro dzieci leży na sercu nam wszystkim więc wspólnie zadbajmy o ich bezpieczeństwo. Niezależnie od obecnej sytuacji, planujemy aby zajęcia na basenie powróciły w roku szkolnym 2021/2022. W budżecie Gminy na przyszły rok, zostały zabezpieczone środki finansowe na ten cel.

W piśmie poruszają Państwo również sprawę jakości żywienia uczniów. Pragnę wyjaśnić, że wybór wykonawcy realizującego usługę społeczną został przeprowadzony zgodnie z art. 138 pkt „o” ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2019r. poz. 1843 ze zm.). Procedurę tego postępowania stosuje się  w przypadku zamówień powyżej 30 000 Euro netto. Gmina dołożyła wszelkich starań i zapewniła na ten cel odpowiednio wysokie środki finansowe. Oprócz tego w ogłoszeniu (www.bip.kosakowo.pl) zawarła bardzo dokładny opis jakości produktów i wykonania usługi zamówienia. Ocena oferty przedstawiona usługobiorcom składała się z dwóch elementów, ceny za wsad do kotła i ceny za wytworzenie posiłku. Przyjęto punktację, że im wyższy cenowo wsad do kotła (czyli kwota produktów, z których powinien być przygotowany posiłek dla Państwa dzieci), tym wykonawca uzyskiwał więcej punktów. Gmina również była przygotowana finansowo na podwyższenie kwoty wytworzenia posiłków. Jednak większość wykonawców tą część w ramach konkurencji obniżała, celem uzyskania zamówienia. Firma, która wygrała postępowanie zobowiązana była do przedstawienia kalkulacji oferty.  Wykazała progres cenowy w stosunku do lat ubiegłych, więc Gmina nie miała podstaw prawnych do unieważnienia postępowania. Szanowni Państwo, znając Waszą opinię na temat firmy, w ogłoszeniu przetargowym oraz umowie z nią podpisaną, zastrzegłem prawo do przeprowadzania kontroli zobowiązując dyrektorów poszczególnych szkół do reagowania na nieprawidłowości w zakresie:

a) zgodności jadłospisów z zamawianym towarem,

b) gramatury posiłków zgodnie z jadłospisem,

c) estetyki posiłków,

d) wagi poszczególnych składników posiłku,

e) sposobu wydawania posiłków.

W oparciu o te zapisy, we wrześniu br. odbyło się spotkanie z firmą cateringową w obecności dyrektorów gminnych szkół w celu omówienia sygnalizowanych przez Państwo  problemów i dalszej współpracy z nią. Zależy mi na tym, aby za większe środki finansowe przeznaczone na żywienie,  dzieci i uczniowie otrzymywali dobry, wartościowy jakościowo posiłek.

Przekazanie spółce PEKO  nieruchomości zabudowanych kompleksami szkolnymi położonymi w Kosakowie oraz w Pogórzu wynikało z założeń przyjętych do realizacji inwestycji i jej zarządzania po zakończeniu procesu inwestycyjnego. Taki sposób obsługi technicznej mienia komunalnego jest praktykowany w wielu samorządach w Polsce. Zarządzanie przez spółkę PEKO nieruchomościami pozwoliło na bardziej efektywne wykorzystanie zasobów jakie posiada spółka komunalna. Szkoły  jako jednostki oświatowe w dalszym ciągu są zarządzane  przez Dyrektorów, którzy odpowiadają za realizację zadań jednostki samorządu terytorialnego i nie zostali pozbawieni samodzielności w bieżącym zarządzaniu szkołami.

Odpowiadając na kwestionowanie przez Państwa zasadności wyburzenia starej szkoły w Pogórzu, informuję, że budynek „starej szkoły” przeznaczono do wyburzenia ze względu na jego stan techniczny, właściwości użytkowe i nieopłacalność jego adaptacji. Male ciasne sale i istniejący układ konstrukcyjny budynku powodował, że jakakolwiek jego przebudowa w celu pozyskania sal lekcyjnych wiązałaby się z bardzo dużymi nakładami. Również zła kondycja samego budynku oraz konieczność zapewnienia ochrony pożarowej budynku i przebywających w nim osób nie pozwalała na dalszą jego eksploatację w obecnym kształcie. Decyzja o wyburzeniu budynku została podjęta już kilka lat temu, poprzedziła ją studialna praca projektowa oraz przeprowadzona ekspertyza techniczna budynku.

Ponadto, aby zbudować nowy budynek konieczne było wyburzenie starego, gdyż stopień zabudowy działki uniemożliwiłby urządzenie niezbędnego otoczenia szkoły w tym tak oczekiwanych miejsc postojowych dla odwożących dzieci.

Niemniej jednak dopóki stary budynek istniał i był użytkowany należało zadbać o jego stan techniczny i chociaż w niewielkim możliwym stopniu dążyć do poprawy warunków nauczania jakie dawał stary budynek. Stąd podejmowane były przez Gminę naprawy
i remonty.

Szanowni Państwo zapewniam, że działania moje podejmowane dla dobra  mieszkańców Gminy Kosakowo wykonuję w sposób przejrzysty i obiektywny, a myślą przewodnią jest szacunek okazywany Wam w bezpośrednich rozmowach jak i pismach.

Marcin Majek

Wójt Gminy Kosakowo

Pismo dot. działań na rzecz szkół