Jakie regulacje prawne będą najlepsze, aby krajobraz najbliższego otoczenia był estetyczny i przyjazny dla nas wszystkich. Między innymi o tym będzie można wypowiedzieć się podczas spotkania poświęconego projektowanej uchwale „krajobrazowej” dla gminy Kosakowo. 29 października, o godzinie 16, w Kosakowskim Centrum Kultury, przy ul. Kaszubskiej 11, w Pierwoszynie będziemy dyskutować o ważkich zagadnieniach. Zapraszamy.

Projekt uchwały w sprawie zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów, z jakich mogą być wykonane, jest przygotowywany w oparciu o uchwałę Radę Gminy Kosakowo Nr LVIII/197/2018 z dnia 27 czerwca 2018r. Dotychczas odbyło się jedno spotkanie z mieszkańcami, które pozwoliło zebrać wstępne opinie.

Z projektem uchwały, w wersji wstępnej (przed przekazaniem do uzgodnień i opiniowania),  będzie można zapoznać się w Urzędzie Gminy Kosakowo, w Referacie ds. Planowania i Zagospodarowania Przestrzennego, pokój nr 258, w godzinach pracy Urzędu, w dniach od 28.10.2019r. do dnia 09.11.2019r.

Natomiast 29 października (we wtorek), o godzinie 16, w Kosakowskim Centrum Kultury, przy ulicy Kaszubskiej 11, w Pierwoszynie, rozpocznie się spotkanie z mieszkańcami poświęcone dyskusji i wymianie uwag na temat przygotowywanego projektu.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do:

  • zgłaszania uwag, wniosków i postulatów do wstępnego projektu uchwały, w siedzibie Urzędu Gminy Kosakowo przy Żeromskiego 69, w Biurze Obsługi Interesanta, od poniedziałku do piątku  w godzinach od 8.00 do 15.00 lub drogą elektroniczną na adres: planowanie@kosakowo.pl; drogą korespondencyjną na adres: Urząd Gminy Kosakowo, ul. Żeromskiego 69, 81-198 Kosakowo – do dnia 09.11.2019r.
  • udziału w drugim spotkaniu konsultacyjnym, w dniu 29.10.2019r.
    o godzinie 16.00 w Kosakowskim Centrum Kultury, na którym zaprezentowany zostanie opracowany wstępny projekt uchwały.

Jednocześnie informujemy, że administratorem danych osobowych jest Wójt Gminy Kosakowo. Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych znajduje się na stronie  głównej BIP Urzędu Gminy Kosakowo www.bip.kosakowo.pl