Od dnia 3 stycznia 2022 roku będzie obowiązywał NOWY DRUK DEKLARACJI O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI. Druk deklaracji dostępny będzie w siedzibie Urzędu lub do pobrania ze strony internetowej https://gminakosakowo.pl/referaty/odpady/ – prawa strona „do pobrania” – „wzory dokumentów”.

Bardzo prosimy o dostarczanie wypełnionych Deklaracji, pozwoli to na płynną obsługę mieszkańców.

Wypełnione Deklaracje składamy w pok. 07.

Zmiana systemu odbioru odpadów segregowanych – dla zabudowy jednorodzinnej – firma odbierająca odpady będzie przekazywała worki puste za każdy odebrany worek z odpadami segregowanymi, w stosunku 1:1, jednakże nie więcej niż 10 worków jednorazowo z danej frakcji odpadów segregowanych.

Informujemy, iż od stycznia 2022 r. dopuszcza się gromadzenie odpadów segregowanych (plastik, szkło, makulatura, zielone) w rejonie zabudowy jednorodzinnej z podziałem na poszczególne frakcje w pojemnikach o minimalnej pojemności 120 l spełniających wymogi techniczne (poza systemem workowym), pozwalające na ich opróżnianie przy użyciu specjalistycznego sprzętu (śmieciarek) przedsiębiorcy odbierającego odpady. Pojemniki winny być wyraźnie oznakowane napisem danej frakcji.

Worki na odpady ulegające biodegradacji – bioodpady (tzw. bio kuchenne) – będą dystrybuowane
w styczniu 2022 r. przez firmę odbierającą odpady w ilości 150 sztuk/rok kalendarzowy/ lokal mieszkalny (z wyłączeniem właścicieli nieruchomości deklarujących kompostownik).