Karta jest przyznawana bezpłatnie, z zastrzeżeniem art. 13 ust. 1a ustawy o Karcie Dużej Rodziny:
– Wydanie Karty podlega opłacie w wysokości 9,21 zł, w przypadku gdy:
1) członkowi rodziny wielodzietnej, na jego wniosek, wydana już została wyłącznie karta tradycyjna i następnie członek rodziny wielodzietnej wnioskuje o kartę elektroniczną albo
2) członkowi rodziny wielodzietnej, na jego wniosek, udostępniona już została karta elektroniczna i następnie członek rodziny wielodzietnej wnioskuje o wydanie karty tradycyjnej.

Członek rodziny wielodzietnej, który złożył wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny przed dniem 1 stycznia 2018 r., nie ponosi opłaty, o której mowa w art. 13 ust. 1a ustawy, jeżeli złoży wniosek o przyznanie karty elektronicznej przed dniem 1 stycznia 2020 r.

Wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny

Wydanie duplikatu Karty podlega opłacie w wysokości 10,12 zł.