W dniu 5 lipca 2023 roku Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku wydał decyzję o zatwierdzeniu nowej trzyletniej taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie obsługiwanych przez PEWIK GDYNIA Sp. z o.o. miast Gdyni, Rumi, Redy, Wejherowa, gminy wiejskiej Wejherowo oraz części gminy Kosakowo.

Nowa taryfa, zgodnie z obowiązującymi przepisami, wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia jej ogłoszenia na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie i będzie obowiązywała przez kolejne 36 miesięcy. O dokładnej dacie wejścia w życie taryfy, co powinno nastąpić w ciągu kilkunastu najbliższych dni, zostaną przekazane informacje poprzez stronię internetową www.pewik.gdynia.pl.

Cena wody dla mieszkańców w pierwszych 12-tu miesiącach wzrośnie o 14,3%, a ścieków o 16,3% w stosunku do cen obecnie obowiązujących i wyniesie odpowiednio 5,05 zł/m³ netto (woda) i 6,63 zł/m³ netto (ścieki). Przy średnim miesięcznym zużyciu wody 3 m³/osobę łączny rachunek za wodę i ścieki w 4-osobowym gospodarstwie domowym, licząc z podatkiem VAT 8%, wzrośnie o 20,22 zł. W kolejnych 12 miesiącach ceny wody i ścieków wzrosną odpowiednio o 5,9% i 5,1%, a w trzecim roku obowiązywania taryfy o 2,6% i 2,2%.

Nowa taryfa, zatwierdzona trzy lata po dotychczas obowiązującej, jest odzwierciedleniem obecnych cen energii elektrycznej, paliw, materiałów budowlanych i eksploatacyjnych oraz usług remontowych. Mają one decydujący wpływ na koszty utrzymania i eksploatacji infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej. Energia zdrożała w tym czasie o 122%, paliwa o 57%, materiały o 32%, a usługi o 25%.

Podkreślenia wymaga fakt, że zgodnie z obowiązującymi przepisami, w kalkulacji stawek taryfowych mogą być uwzględnione wyłącznie wydatki niezbędne do świadczenia usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków. Zasadność kosztów i poprawność ich kalkulacji są szczegółowo weryfikowane przez zatwierdzający taryfę organ administracji, jakim jest Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej.

PEWIK TARYFA 2023 – 2026 INFO

Źródło: www.pewik.gdynia.pl