Przeznaczsię do sprzedaży trybie publicznego pisemnego przetargu ofertowego samochód strażacki wyposażenia Ochotniczej Straży Pożarnej Kosakowie. Cena wywoławcza wynosi 10.000 brutto

Wszczęcie niniejszego przetargu następuje poprzez opublikowanie ogłoszenia przetargu na stronie internetowej Gminy Kosakowo oraz zakładce Ogłoszenia Biuletynu Informacji Publicznej. Do przeprowadzenia przetargu wystarczy udział jednego oferenta. ważności oferty decyduje data godz. wpływu oferty

 

Dane pojazdu:

Typmodel: STAR 244
Nr rejestracyjny: GPU OZGA
Rok produkcji: 1986
Pojemność silnika/Moc: 6842 cm3 / 110kW
Numer identyfikacyjny (VIN): 10248
Data pierwszej rejestracji: 29.10.1986 r.
Przebieg km według drogomierza: 32 854 km
Rodzaj nadwozia: skrzyniowe
Liczba osi: 2
Napęd : 4×4
Skrzynia biegów: manualna
Rodzaj silnika: zapłonem samoczynnym
Liczba cylindrów: 6  

Wyposażenie: Autopompa 1600l/min. szybkie natarcie, maszt oświetleniowy niesprawny. Stan techniczny podzespołów pojazdu adekwatny do wieku, nie wykonywano szczegółowej weryfikacji stanu technicznego. Mając na względzie rodzaj pojazdu oraz specyfikę użytkowania, przebieg nie może być traktowany standardowo celu określenia stanu technicznego

 

Samochód można oglądać w remizie OSP Kosakowo, ul. Chrzanowskiego 44 w Kosakowie po wcześniejszym umówieniu z Komendantem gminnym OSP Kosakowo p. Michałem Kuligiem tel. 696 486 515. 

 

Warunkiem udziału w przetargu jest złożenie oferty terminie ddnia 29.03.2021 r. do godz. 15,30 Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Gminy Kosakowie lub przesłanie jej w/terminie pocztą tradycyjną zamkniętej kopercie na adres Urząd Gminy Kosakowie, ul. Żeromskiego 69, 81198 Kosakowo (napisem: Przetarg samochód OSP ). Oferty, które wpłyną dsprzedającego po terminie nie będą uwzględniane

 

Wymagania jakim powinna odpowiadać oferta w prowadzonym przetargu – oferta pod rygorem nieważności powinna być sporządzona w formie pisemnej i musi zawierać: 

– imię i nazwisko lub nazwę oferenta, adres siedziby lub zamieszkania oferenta, numer PESEL lub NIP oferenta, datę sporządzenia oferty, cenę ofertową, 

– oświadczenie o treści: „Ja niżej podpisany oświadczam, że zapoznałem się z warunkami pisemnego postępowania przetargowego określonego w ogłoszeniu o przetargu na sprzedaż samochodu strażackiego Star 244 i akceptuję warunki udziału w postępowaniu oraz po zapoznaniu się ze stanem technicznym pojazdu składam ofertę zakupu samochodu” 

Każdy oferent może złożyć tylko jedną ofertę. Sprzedający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 1 000,00 zł (słownie: jeden tysiąc zł 00/100) czyli 10 % od ceny wywoławczej sprzedawanego samochodu. Wadium należy wnieść na rachunek bankowy 28 1020 1811 0000 0902 0374 5379 Bank PKO Bank Polski SA. Dla ważności oferty wpłata wadium musi być zaksięgowana na koncie Gminy Kosakowo do dnia 29 marca 2021 r. Warunkiem złożenia oferty jest wniesienie wadium. 

Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy:
1) żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje co najmniej ceny wywoławczej.
2) uczestnik przetargu, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą cenowo, uchyli się od zawarcia umowy. 

 

Komisja przetargowa otworzy oferty w dniu 30 marca 2021 r. (wtorek) o godz. 10.00 w małej sali posiedzeń Urzędu Gminy Kosakowo. Komisja wybierze oferenta, który zaoferuje najwyższą cenę na wybrany pojazd objęty przedmiotem przetargu. Otwarcie ofert stanowi jawną część przetargu. Ocena ofert odbywa się bez udziału oferentów i stanowi część niejawną przetargu. W części niejawnej Komisja dokona sprawdzenia kompletności ofert i dokona wyboru oferty najkorzystniejszej. 

Komisja przetargowa uzna za najkorzystniejszą ofertę z najwyższą ceną, z zastrzeżeniem poniższych ustępów. 

W razie stwierdzenia, że co najmniej dwóch oferentów zaproponowało najwyższą cenę w tej samej wysokości (zbieżność ofert), organizator po 15 min. przerwie przeprowadzi drugi etap przetargu w formie licytacji ustnej. 

Ceną wywoławczą będzie cena zaproponowana przez oferentów zakwalifikowanych do licytacji. Ustala się minimalną wysokość postąpienia w licytacji na 100 zł. Po ustaniu postąpień organizator przetargu, uprzedzając obecnych, wywołuje trzykrotnie ostatnią najwyższą cenę, zamyka przetarg i udziela przybicia oferentowi, który zaoferował najwyższą cenę. W razie niedokonania w toku licytacji choćby jednego postąpienia przetarg zostaje nierozstrzygnięty. 

Komisja przetargowa odrzuca ofertę jeżeli: została złożona po wyznaczonym terminie w niewłaściwym miejscu, nie zawiera danych, o których mowa w niniejszym ogłoszeniu, lub są one niekompletne, nieczytelne lub budzą inne wątpliwości, zaś złożenie wyjaśnień mogłoby prowadzić do uznania jej za nową ofertę. 

 

Dokumenty do pobrania:

Zarzadzenie nr 39
Zarzadzenie nr 41
Zał. nr 1 do Ogłoszenia -Oświadczenie
Zał. nr 2 do Ogłoszenia – Oferta na zakup samochodu
Zał. nr 3 do Ogłoszenia – Umowa
Zał. nr 4 – Klauzula informacyjna
Zał. do Zarządzenia – Ogłoszenie o przetargu