Stowarzyszenie Północnokaszubska Lokalna Grupa Rybacka przygotowuje nową Lokalną Strategię Rozwoju (LSR) do 2030 roku z aktywnym udziałem lokalnej społeczności, przy zachowaniu równych szans wzięcia udziału w pracach zarówno dla sektora publicznego, gospodarczego, społecznego. Narzędziem włączenia mieszkańców w proces budowy LSR są w szczególności spotkania konsultacyjne w każdej gminie.

Wójt Gminy Kosakowo wraz z PLGR zaprasza na pierwsze spotkanie konsultacyjne nowej LSR, które pozwoli uczestnikom podzielić się własnymi przemyśleniami i wiedzą, a także wspólnie wskazać najbardziej pożądane kierunki działań przyszłej LSR. Zastanówmy się razem, w jaki sposób i co możemy zrobić aby przyszłe projekty realizowane w ramach strategii przyniosły rzeczywiste, trwałe i oczekiwane zmiany.

Rozwój lokalny kierowany przez społeczność (RLKS) jest narzędziem wspierania strategii rozwoju lokalnego (LSR). Stanowi on instrument skupiony na oddolnym planowaniu i realizowaniu działań. Dzięki różnym formom współpracy wszystkich interesariuszy zarówno publicznych, jak i prywatnych, może przynieść wartość dodaną w postaci realizacji projektów dokładnie dopasowanych do miejscowych potrzeb. Pierwszym etapem pracy PLGR nad strategią było przeprowadzenie diagnozy obszaru i jego społeczności. Projekt diagnozy opracowało biuro w 1 kwartale 2022 roku. Informacje w nim zawarte obejmują min. charakterystykę geograficzną, dane i trendy demograficzne, liczbę zatrudnionych i bezrobotnych, informacje o infrastrukturze, usługach, strukturze i organizacji miejscowej gospodarki. Wnioski z diagnozy stanowiły podstawę do przygotowania ramowych założeń analizy mocnych i słabych stron oraz szans i zagrożeń, opracowanie projektu tej analizy odbyło się na spotkania roboczych w maju 2022. Zbierane danych jakościowych w terenie pozwoli na lepsze zrozumienie, jak mieszkańcy postrzegają obszar, a jednocześnie pozwoli zaangażować większą liczbę osób w prace nad stworzeniem LSR. Lokalna Strategia powinna przekładać potrzeby danego obszaru na cele, do których LSR będzie zmierzać. Etap zdefiniowania celów oraz rodzajów działań, który planujemy przeprowadzić w III/IV kwartale 2022, realizowany będzie w sposób tożsamy z etapem diagnozowania i określenia potrzeb tj. z wykorzystaniem schematu: grupa sterująca – zespoły robocze – spotkania terenowe/konsultacje – grupa sterująca.

Termin spotkania Urząd Gminy Kosakowo w dniu 28 czerwca br. godz. 13:00 – 16:00. Serdecznie Zapraszamy!!!

 Program spotkania

  1. Wprowadzenie do spotkania – program, cele.
  2. Przedstawienie raportu dotyczącego diagnozy obszaru.
  3. Omówienie wyników analizy SWOT – prezentacja propozycji dot. definicji obszaru i kluczowych czynników, dyskusja
  4. Warsztat – dyskusja nad potencjalnymi obszarami i charakterem/rodzajem wsparcia/interwencji w dokumencie Strategii LSR
  5. Podsumowanie spotkania, ustalenie kanału komunikacji z uczestnikami zainteresowanymi udziałem w dalszych pracach planistycznych i konsultacjach.

Kontakt:

  1. Urząd Gminy Kosakowo Tel. 058 660 43 12, e mail: efs@kosakowo.pl
  2. Biuro PLGR; tel. kom: +48 722 224 585, e-mail: biuro@plgr.pl

Strona internetowa: plgr.pl

„Unia Europejska Europejskie Fundusze Strukturalne i Inwestycyjne”