Ogłoszenie

o naborze kandydatów na rachmistrzów terenowych

do przeprowadzenia

Powszechnego Spisu Rolnego 2020

 

Wójt Gminy Kosakowo – Gminny Komisarz Spisowy ogłasza otwarty

i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych do przeprowadzenia Powszechnego Spisu Rolnego 2020

Na podstawie art. 19 ust. 1 pkt 4 w związku z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 31 lipca 2019 r. o powszechnym spisie rolnym w 2020 r. (Dz.U. z 2019 r., poz. 1728) ogłasza się nabór na rachmistrzów spisowych, którzy wykonywać będą zadania spisowe na terenie gminy Kosakowo.

Powszechny Spis Rolny przeprowadzony zostanie w terminie od dnia 1 września 2020 r. do dnia 30 listopada 2020 r.

Liczba rachmistrzów do przeprowadzenia Powszechnego Spisu Rolnego na terenie gminy Kosakowo ustalona została w ilości 1 osoby.

 

I. Kandydat na rachmistrza terenowego winien spełniać następujące warunki:

1) być pełnoletnim,

2) zamieszkiwać na terenie gminy Kosakowo,

3) posiadać co najmniej średnie wykształcenie,

4) posługiwać się językiem polskim w mowie i w piśmie,

5) nie może być skazany za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

oraz posiadać dodatkowe umiejętności i cechy takie jak:

1) obsługa komputera,

2) korzystanie z map cyfrowych,

3) komunikatywność,

4) obowiązkowość,

5) rzetelność.

 

II. Termin składania ofert: od dnia 15 czerwca 2020 r. do dnia 8 lipca 2020 r.

 

III. Wymagane dokumenty:

1) zgłoszenie (wzór do pobrania),

2) kserokopia dokumentu potwierdzającego wykształcenie,

3) oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe (wzór do pobrania).

 

IV. Miejsce składania zgłoszeń:

Zgłoszenia można składać osobiście w Urzędzie Gminy Kosakowo, 81-198 Kosakowo, ul. Żeromskiego 69 – Biuro Obsługi Klienta, w dniach i godzinach pracy Urzędu lub za pośrednictwem operatora pocztowego, w zamkniętych kopertach, z dopiskiem „Zgłoszenie kandydata na rachmistrza spisowego w Powszechnym Spisie Rolnym 2020”. Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po terminie lub niekompletne, nie będą rozpatrywane. Wszelkie informacje dotyczące naboru można uzyskać w Gminnym Biurze Spisowym, pod numerem telefonu: (58) 660 43 15

Dodatkowe informacje:

  1. Kandydat na rachmistrza terenowego zobligowany jest do wzięcia udziału w szkoleniu, w ramach którego uzyska informacje o:
  1. a) statystyce publicznej, w tym tajemnicy statystycznej,
  2. b) zakresie podmiotowym i przedmiotowym spisu rolnego,
  3. c) sposobie wykonywania poszczególnych czynności w ramach bezpośredniego wywiadu z użytkownikiem gospodarstwa rolnego, w tym sposobie obsługi urządzenia mobilnego wyposażonego w oprogramowanie dedykowane do przeprowadzenia spisu rolnego.

Szkolenie kończy się egzaminem testowym. Podczas szkolenia i egzaminu kandydat na rachmistrza terenowego posługuje się własnym urządzeniem mobilnym z dostępem do Internetu. Warunkiem uzyskania dostępu do systemu szkoleniowego jest posiadanie adresu e-mail.

  1. Kandydat na rachmistrza terenowego, który z egzaminu testowego uzyskał wynik pozytywny, jest wpisywany na listę kandydatów na rachmistrzów terenowych prowadzoną przez Gminnego Komisarza Spisowego. Kolejność na liście jest ustalana według liczby punktów uzyskanych z egzaminu testowego.
  2. Rachmistrza terenowego powołuje zastępca właściwego wojewódzkiego komisarza spisowego spośród osób, które uzyskały najwyższą liczbę punktów z egzaminu testowego, kierując się kolejnością na liście kandydatów na rachmistrzów terenowych, z którym zawiera umowę zlecenia.
  3. Za wykonane prace spisowe rachmistrz terenowy otrzyma wynagrodzenie naliczone zgodnie zasadami określonymi w art. 21 ust. 4 ustawy z dnia 31 lipca 2019 r. o powszechnym spisie rolnym w 2020 r. (Dz.U. z 2019 r., poz. 1728).
  4. Rachmistrzowi terenowemu przysługuje ochrona prawna przewidziana dla funkcjonariuszy publicznych.

 

Załączniki: