Wójt Gminy Kosakowo, jako zarządca dróg gminnych uprzejmie informuje, że z uwagi na okres zimowy a szczególnie wystąpienia ujemnych temperatur i opadów śniegu, uniemożliwiających zachowanie podstawowych parametrów i norm w zakresie odbudowy nawierzchni drogowych lub innych elementów infrastruktury drogowej w śladzie robót ziemnych związanych z budową, modernizacją lub remontem urządzeń uzbrojenia podziemnego – umieszczanych w pasach drogowych dróg publicznych lub wewnętrznych, zlokalizowanych na terenie Gminy Kosakowo, wstrzymuje od dnia 01.12.2023r. wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót.
Powyższy zakaz obowiązywać będzie do końca marca 2024r. i może być przedłużony w przypadku występowania dalszych, niekorzystnych warunków atmosferycznych.

Powyższe nie dotyczy robót związanych z usuwaniem skutków awarii lub innych zamierzeń, istotnych dla Gminy, prowadzonych za zgodą tutejszego Urzędu.