Oświata

Aktualności

O referacie

W imieniu organu prowadzącego szkoły (Gminy Kosakowo), Referat zajmuje się  m.in.:

 •  sprawowaniem nadzoru nad działalnością szkół w zakresie spraw finansowych i administracyjnych.
 • uzasadnianiem potrzeb na oświatę i wydatków na placówki oświatowe
 • przygotowywaniem projektów organizacji placówek oświatowych  oraz weryfikowaniem ich struktury organizacyjnej.
 • przedkładanie do zaopiniowania kuratorowi oświaty arkuszy organizacji, przed ich zatwierdzeniem.
 • organizacja egzaminów dla nuczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
 • współpracą z kuratorium oświaty i przyjmowaniem do wykonania zaleceń nadzoru pedagogicznego
 • organizowaniem dowozu dzieci do szkoły.
 • wykonywaniem pracy koncepcyjnej, organizacyjnej i nadzorczej w zakresie organizowania, funkcjonowania i likwidacji placówek prowadzących działalność oświatową.
 • współdziałaniem z organami samorządowymi i organizacjami w zakresie oświaty i zdrowia.
 • kontrolowaniem obowiązku szkolnego i obowiązku nauki.
 • dofinansowaniem kosztów kształcenia młodocianych pracowników , przysługujące pracodawcą , którzy zawarli z nimi umowę o pracę  w celu przygotowania zawodowego.
 • pomocą materialną dla uczniów.
 1. wyprawka szkolna
 2. stypendia socjalne
 3. stypendia naukowe
 • realizacją zadań związanych z systemem informacji oświatowej.
 • nadzorem nad placówkami niepublicznymi w zakresie rejestracji przedszkoli niepublicznych prowadzonych przez Wójta Gminy Kosakowo, dotowania, rozliczenia dotacji, kontroli
 • nadzorem nad instytucjami sprawującymi opiekę nad dziećmi do lat 3, w zakresie prowadzenia rejestru żłobków, klubów dziecięcych i opiekunów dziennych, kontroli działalności placówek, sprawozdań.

Menu

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Mostach
81-198 Kosakowo
Mosty ul. Szkolna 16
tel: (058) 679-13-21
fax ( 058) 679-11-82
e-mail: spmosty@onet.pl
spmostydyrektor@onet.eu
adres strony: www.spmosty.szkolnastrona.pl

Zespół Szkolno-Przedszkolny im.Obrońców Kępy Oksywskiej i Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Dębogórzu
81-198 Kosakowo
Dębogórze ul. Pomorska 30
tel/ fax (058) 679-13-25
e-mail: sekretariatdebogorze@interia.pl
spdebogorze.dyrektor@wp.pl
adres strony: www.spdebogorze.edupage.org

Szkoła Podstawowa im. kontradmirała Xawerego Czernickiego w Pogórzu
81-198 Kosakowo
Pogórze ul. Szkolna 15
tel ( 058) 665-76-30
e-mail: sp-pogorze@wp.pl
adres strony: www.sp-pogorze.pl

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Mostach
81-198 Kosakowo
Mosty ul. Szkolna 16
tel: (058) 679-13-21
fax ( 058) 679-11-82
e-mail: spmosty@onet.pl
spmostydyrektor@onet.eu
adres strony: www.spmosty.szkolnastrona.pl

Zespół Szkolno-Przedszkolny im.Obrońców Kępy Oksywskiej i Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Dębogórzu
81-198 Kosakowo
Dębogórze ul. Pomorska 30
tel/ fax (058) 679-13-25
e-mail: sekretariatdebogorze@interia.pl
spdebogorze.dyrektor@wp.pl
adres strony: www.spdebogorze.edupage.org

Zgłaszanie do ewidencji szkół i placówek niesamorządowych

Miejsce złożenia dokumentów/załatwienia sprawy:

Referat ds. Oświaty
ul. Żeromskiego 69
Biuro Obsługi Interesnta,  parter
tel. +58  660 43 01

Kto może wystąpić z wnioskiem/zainicjować sprawę:
Osoby prawne i fizyczne mogą zakładać szkoły i placówki niepubliczne po uzyskaniu wpisu do ewidencji prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego (Gminę Kosakowo) obowiązaną do prowadzenia odpowiedniego typu publicznych szkół i placówek.

Godziny przyjmowania klientów:
poniedziałek 7:45-15:30
wtorek 7:45-15:30
środa 7:45-15:30
czwartek 7:45-17:00
piątek 7:45-15:15

Uwagi:
Osoba prowadząca szkołę lub placówkę jest obowiązana zgłosić organowi, który dokonał wpisu do ewidencji w ciągu 14 dni zmiany w danych zawartych w zgłoszeniu, powstałe po wpisie do ewidencji.

Wójt Gminy Kosakowo wydaje decyzję o odmowie wpisu do ewidencji, jeżeli:

 • zgłoszenie nie zawiera wymaganych danych i mimo wezwania nie zostało uzupełnione w wyznaczonym terminie
 • statut szkoły lub placówki jest sprzeczny z obowiązującym prawem i mimo wezwania nie został zmieniony

Wpis do ewidencji podlega wykreśleniu w przypadkach:

 • niepodjęcia działalności przez szkołę lub placówkę w terminie wskazanym w zgłoszeniu do ewidencji
 • prawomocnego orzeczenia sądu zakazującego osobie fizycznej, prowadzącej szkołę lub placówkę, prowadzenia działalności oświatowej
 • stwierdzenia, w trybie nadzoru pedagogicznego, że działalność szkoły lub placówki jest sprzeczna z przepisami ustawy lub statutem, a w szkole podstawowej lub gimnazjum są także nie wypełniane zobowiązania, o których mowa w art. art. 168 ust. 4 pkt 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 ze zm.) – jeżeli osoba prowadząca szkołę lub placówkę w wyznaczonym terminie nie zastosowała się do poleceń organu sprawującego nadzór pedagogiczny
 • dokonania wpisu z naruszeniem prawa
 • zaprzestania działalności przez szkołę lub placówkę przez okres dłuższy niż trzy miesiące

Osoba prowadząca szkołę lub placówkę może ją zlikwidować z końcem roku szkolnego. W tym przypadku osoba prowadząca szkołę lub placówkę jest zobowiązana co najmniej na 6 miesięcy przed terminem likwidacji zawiadomić o zamiarze i przyczynach likwidacji: rodziców uczniów, organ, który dokonał wpisu do ewidencji, oraz gminę, na której terenie jest położona szkoła lub placówka.

Dokumentację przebiegu nauczania zlikwidowanej szkoły przekazuje się organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny nad szkołą. Po zakończeniu likwidacji wpis do ewidencji ulega wykreśleniu.

Dodatkowe informacje na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej: www.men.gov.pl

Opłaty: Bez opłat

Termin i sposób załatwienia sprawy:

Organ ewidencyjny dokonuje wpisu do ewidencji w ciągu 30 dni od daty zgłoszenia oraz z urzędu doręcza zgłaszającemu zaświadczenie o wpisie do ewidencji, a kopię zaświadczenia przekazuje właściwemu Kuratorowi Oświaty oraz organowi podatkowemu.

Zaświadczenie o wpisie do ewidencji zawiera:

 • nazwę organu, który dokonał wpisu do ewidencji szkoły lub placówki
 • datę i numer wpisu do ewidencji
 • nazwę oraz odpowiednio typ i rodzaj szkoły lub placówki
 • osobę prawną lub fizyczną prowadzącą szkołę lub placówkę
 • adres szkoły lub placówki
 • w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe

Kontakt

KIEROWNIK REFERATU
mgr Jolanta Mojsiejuk
e-mail oswiata@kosakowo.pl
tel. 606 732 982

INSPEKTOR DS. OŚWIATY
Natalia Bielewicz
e-mail oswiata@kosakowo.pl
tel. 58 660-43-45

ADRES
ul.Żeromskiego 69
81-198 Kosakowo
tel. 58 660-43-45

Góra

W dniu 23.12.2022 Urząd Gminy będzie czynny do godziny 13:00.