Używana przez Ciebie przeglądarka jest nieaktualna. Prosimy o aktualizację.
cofnij

Harmonogram Zebrań Wiejskich

  • kancelaria

Zarządzenie Nr 52/2019

Wójta Gminy Kosakowo

z dnia 15 marca 2019r.

 

w sprawie: zwołania zebrań wiejskich we wszystkich sołectwach Gminy Kosakowo

 

Na podstawie art. 21 statutów sołectw stanowiących załączniki do Uchwały Nr XXXIV/67/05 Rady Gminy Kosakowo z dnia 30 czerwca 2005r. w sprawie zatwierdzenia statutów sołectw Gminy Kosakowo (ze zm.)

zwołuję

§ 1

  1. Zebrania Wiejskie we wszystkich sołectwach Gminy Kosakowo w celu złożenia ślubowań

      przez nowo wybranych sołtysów oraz przeprowadzenia wyborów rad sołeckich na

      następną kadencję.

  1. Harmonogram Zebrań Wiejskich stanowi załącznik do niniejszego Zarządzenia.

§2

  1. Zebranie Wiejskie jest ważne, gdy weźmie w nim udział co najmniej 1/10 mieszkańców Sołectwa uprawnionych do głosowania według stanu stałego rejestru wyborców dla sołectwa na dzień zebrania.
  2. Jeżeli w wyznaczonym terminie nie stawi się na Zebraniu Wiejskim wymagana dla jego ważności większość, po upływie 15 minut odbędą się Zebranie Wiejskie w drugim terminie, których ważność nie będzie zależna od ilości zebranych.

§ 4

  1. Członkowie Rady Sołeckiej są wybierani w głosowaniu tajnym i bezpośrednim, spośród nieograniczonej liczby kandydatów, przez stałych mieszkańców Sołectwa posiadających czynne prawo wyborcze, wpisanych do stałego rejestru wyborców.
  2. Liczbę członków Rady Sołeckiej – zgodnie ze statutem Sołectwa – ustala Zebranie Wiejskie.
  3. Kandydować może mieszkaniec Sołectwa, posiadający czynne prawo wyborcze.
  4. Prawo zgłaszania kandydatów ustnie lub pisemnie posiada wyłącznie stały mieszkaniec Sołectwa, uprawniony do głosowania.

Propozycję składu Rady Sołeckiej może złożyć Sołtys.

§5

Wybory przeprowadzą komisje wyborcze, składające się z 3 – 7 osób wybranych przez poszczególne Zebrania Wiejskie spośród mieszkańców w nich uczestniczących.

§ 7

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu.

 

 

                                                                                                           Wójt

                                                                                                /-/ Marcin Majek

 

 

                                                                                       Załącznik do Zarządzenia Nr 52/2019

                                                                                                      Wójta Gminy Kosakowo z dnia 15 marca 2019r.

 

 

HARMONOGRAM ZEBRAŃ WIEJSKICH

 

Data Godz. Sołectwo Miejsce Zebrania Wiejskiego
2.04.

wtorek

18,00 Rewa Pensjonat Rewa      

w Rewie, ul. Morska 45

3.04.

środa

18,00 Pierwoszyno Gminny Dom Kultury

w Pierwoszynie  ul. Kaszubska 11

4.04.

czwartek

19,00 Mosty Szkoła Podstawowa w Mostach,

ul. Szkolna 16  /stołówka/

5.04.

piątek

18,00 Pogórze Szkoła Podstawowa w Pogórzu,

ul. Szkolna 15

8.04.

poniedziałek

18,00 Kosakowo Biblioteka Publiczna Gminy Kosakowo

Kosakowo, ul. Fiołkowa 2

9.04.

wtorek

17,00 Mechelinki świetlica wiejska w Mechelinkach,

ul. Nadmorska

9.04.

wtorek

19,00 Dębogórze Wybudowanie świetlica wiejska w Dębogórzu Wybudowaniu, ul. Długa 1
10.04.

środa

18,00 Dębogórze Dom Kaszubski w Dębogórzu,

ul. Pomorska 30

11.04.

czwartek

19,00 Suchy Dwór Regionalna Świetlica Sołecka 

w Suchym Dworze,

 ul. Jana Chryzostoma Paska 6

12.04.

piątek

19,00 Kazimierz świetlica wiejska w Kazimierzu, ul. Majowa 21

 

 

 

UdostępnijShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on Twitter